Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Milliseid keeleoskuse nõudeid tohib tööle kandideerijale esitada?

Töösoovijalt võib nõuda keeleoskuse taseme tõendamist, kui keeleoskus on ametikoha kvalifikatsiooninõuete osa.

Eesti keele kasutamise ja oskuse nõuded leiab keeleseadusest. Täpsemad nõuded, millisel tasemel teatud ametikohal eesti keelt valdama peab, on kirjas keeleseaduse rakendusmääruses nr 84. Värvates inimesi määruses loetletud ametikohtadele, võib tööandja esitada kandidaatidele keeleoskuse nõude, mis vastab määruses nimetatule.

Muudel juhtudel tuleb teatud keeleoskuse taset nõudes lähtuda töö iseloomust. Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi ei tohi kedagi diskrimineerida keele tõttu. Võrdse kohtlemise seaduses on keeleoskus välja toodud nn teisese diskrimineerimistunnusena. See tähendab, et töösuhetes kehtib võrdse kohtlemise nõue ka seoses keeleoskusega ning inimest ei tohi halvemini kohelda tema keeleoskuse tõttu.

Keeleoskuse nõude esitamisel ja keeleoskuse tõendamisel peab kõiki kandidaate kohtlema võrdselt. Lubamatu on eelistada kedagi selle järgi, kas ta räägib nõutud keelt emakeelena, kas tal on mingile rahvusele omane nimi või esitada kõrgemaid nõudmisi seetõttu, et tal on üks või teine rahvus.

Ametikohtadele, millele on seadusega kehtestatud C1 tasemel eesti keele oskuse nõue, ei ole lubatud värbamis- ja valikukriteeriumina esitada eesti keele oskuse nõuet C2 tasemel, ka mitte näiteks eesti keele õpetajale.

Keeleoskuse taset hindab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus A2, B1, B2 ja C1 taseme eksamitel. Eksami läbimisega saab kõrgeima eesti keele oskuse tasemena omandada C1 taseme. Kui tööandja nõuab eesti keele oskuse taset C2 tasemel, siis on kandidaat pandud olukorda, et tal ei olegi võimalik esitada tõendit, et ta tõesti oskab eesti keelt nõutud tasemel.

Eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama inimene, kes on omandanud eesti keeles põhihariduse, keskhariduse või kõrghariduse, ega inimene, kes on sooritanud eestikeelse kutseeksami ja töötab kutsetunnistusel märgitud kutsealal.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.