Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas tööle kandideerijalt tohib küsida tema usuliste või muude (nt poliitiliste) veendumiste kohta?

Tööandja ei tohi tööle soovijalt küsida tema usuliste või muude veendumuste kohta, sest tööle kandideerijalt ei või nõuda infot, mis ei puuduta inimese sobivust tööle. Samuti ei näita inimese veendumused seda, kui edukalt kandidaat tööga hakkama saab.

Põhiseaduses on veendumusvabadus erilise kaitse all ning on sätestatud, et igaühe õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele hõlmab ka usutunnistuse ja muude veendumuste kaitset.

Võrdse kohtlemise seadus keelab inimese halvema kohtlemise tööelus tema usutunnistuse või veendumuste tõttu. Ei või valida inimesi tööle selle järgi, kas nad on usklikud või mitte, näiteks eelistada pedagoogi ametikohale ateisti. Eelarvamus, et väljakujunenud usuliste veendumustega inimene soovib oma usutunnistust levitada ning teistele peale suruda, võib viia diskrimineerimiseni. Seetõttu tuleks sellisest stereotüübist lähtuvast hinnangust hoiduda.

Erandjuhul ei loeta diskrimineerimiseks teatud usutunnistusega inimese töökohale eelistamist, kui see tuleneb kutsenõudest. Kutsetegevuse puhul, mis toimub usutunnistusel või veendumustel põhinevates organisatsioonides, ei peeta diskrimineerimiseks samalaadsete veendumustega inimeste eelistamist töökohale.

Kui poliitilistes, religioossetes või maailmavaatelistes organisatsioonides on konkreetse ametikoha töö tihedalt seotud teatud veendumustega, siis selle ametikoha soovijale võib tööandja esitada küsimusi usuliste või muude veendumuste väljaselgitamiseks. Näiteks on lubatud luterliku kiriku pühapäevakooli õpetaja kohale kandideerijalt küsida tema usuliste tõekspidamiste ja kogudusse kuulumise kohta. Samuti võib loomade eetilise kohtlemise eest seisev organisatsioon teavitusspetsialisti värbamisel seada kriteeriumiks inimese maailmavaate, mis peab ühtima organisatsiooni seisukohtadega loomadega ümberkäimise kohta.

Erandid kehtivad aga ainult nende ametikohtade suhtes, kus töö sisu nõuab kindla veendumuse olemasolu. Juhul kui samas organisatsioonis valitakse töötajat töökohale, kus töö olemus ei nõua kindla usutunnistuse või veendumuste olemasolu, näiteks remonditööliseks, raamatupidajaks või koristajaks, siis tuleb töölevõtmisel järgida võrdse kohtlemise põhimõtet.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.