Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas töökuulutusse tohib märkida, millisest soost töötajat otsitakse?

Töökuulutus ei tohi sätestada, millisest soost töötajat otsitakse. Kui töökuulutuses on
kirjas, millisest soost töötajat otsitakse, on tegemist diskrimineeriva töökuulutusega.
Sellise kriteeriumi mainimine töökuulutuses on lubatud vaid üksikutel seadustest
tulenevatel juhtudel.
Ühe grupi välistamine soo tunnuse alusel on otsene diskrimineerimine ja seega
keelatud. Tööandja õigus ja kohustus uue töötaja valikul on lähtuda kvalifikatsiooni
tõendavatest näitajatest, nagu näiteks tööstaaž, haridus, töökogemus, tööks vajalikud
oskused ja isikuomadused.
Tööle kandideerijal, kes ei vasta töökuulutuses toodud diskrimineerivatele nõuetele, on
õigus meelepärasele töökohale kandideerida. Kui kandidaat jäetakse värbamata tema soo
tõttu, on tal õigus nõuda talle tekitatud kahju hüvitamist soolise võrdõiguslikkuse seaduses
ettenähtud korras.

ERANDID:
Teatud soo tingimuseks seadmine on lubatud ainult juhul, kui see on oluline ja määrav kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest. Nõudel peab olema õiguspärane eesmärk ja nõue ise peab olema proportsionaalne. Nii ei loeta diskrimineerimiseks näiteks seda, kui töö olemuse tõttu on tingimata vaja ühest või teisest soost töötajat (näiteks teater otsib ühest soost osatäitjat etendusse, otsitakse modelli naiste- või meesterõivaste esitlemiseks, isiklikku hooldajat või täisläbiotsimise läbiviijat). Teiseks lubatud erandiks on olukord, kui rakendatakse ajutisi erimeetmeid, mis annavad eeliseid alaesindatud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust. Nii näiteks võib ettevõtja juhul, kui organisatsioonis töötab juhtivatel ametikohtadel naisi märkimisväärselt vähem kui mehi, luua just naistele suunatud koolitus- või mentorlusprogrammi. Ajutiste erimeetmete kasutamine peab olema alati selgelt põhjendatud ning ajutise iseloomuga. Keelatud ei ole ka selliste sooneutraalsete tingimuste kehtestamine, mis seavad küll ühest soost isikud ebasoodsamasse olukorda, kuid mis on asjakohased ja vajalikud ning millel on objektiivselt põhjendatav ning õigustatud eesmärk.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.