Volinik illustration Volinik illustration

Leia murele lahendus

Sa ei ole oma murega üksi. Siit leiad vastuse erinevatele diskrimineerimist puudutavatele küsimustele. Oleme siin selleks, et Sind aidata.

Kas füüsilist jõudu nõudva töö puhul tohib kandidaatide seast kõrvale jätta naised, puudega inimesed, vanemaealised inimesed?

Ei tohi. Värbamise eesmärk on leida sobivaim uus töötaja. Töötaja sugu, vanus ja puude puudumine ei ole määrava tähtsusega küsimuses, kas inimene sobib füüsilisele tööle ja sellest ei tohi värbamisel lähtuda. Pakutavast ametikohast võib olla huvitatud inimene, kes suudaks ja tahaks teha pakutavat tööd, kellel on olemas sobivad oskused ja töökogemused, kuid ta jäetakse alusetult kõrvale.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi oleks sellises olukorras vaid kandidaadi soost lähtumine diskrimineeriv. Tööandja ei tohi töötaja tööle võtmisel kehtestada ka tingimusi, mis seavad ühest soost inimesed teisest soost inimestega võrreldes ebasoodsamasse olukorda. See keeld viitab kaudse diskrimineerimise juhtumitele. Näiteks ei või värbamise eeltingimuseks seada tööga mitte seotud pikkuse või füüsilise jõu, samuti katkematu töötamise või hoolduskohustuse puudumise nõudeid.

Vastavalt kaudse diskrimineerimise definitsioonile ei oleks aga keelatud selliste sooneutraalsete tingimuste kehtestamine, mis seavad küll ühest soost isikud ebasoodsamasse olukorda, kuid mis on asjakohased ja vajalikud ning millel on objektiivselt põhjendatav ning õigustatud eesmärk.

Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded on kehtestanud oma määrusega sotsiaalminister. Määruse lisa „Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel” sisaldab erinevaid massiskaalasid nais- ja meestöötajate terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel. Oluline on siiski silmas pidada, et nii naistöötajate kui ka meestöötajate rakendamisel teisaldustööl peab tööandja jälgima, et teisaldatavad raskused ei ületaks nende eeldatavaid füüsilisi võimeid.

Võrdse kohtlemise seadus kaitseb inimesi diskrimineerimise eest vanuse või puude tõttu töö saamisel, värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel, töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel või ametisse nimetamisel või valimisel.

Kui Sa ei leidnud oma murele vastust, siis võid pöörduda võrdsete võimaluste voliniku poole vabas vormis e-kirja teel aadressil avaldus@volinik.ee. Voliniku poole pöördudes ei avalikustata pöörduja isikut ning soovi korral tagatakse anonüümsus.